facebook
Loading...
Algemene Voorwaarden2020-08-24T21:32:37+02:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1:
Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voedingsdeskundige / gewichtsconsulente / mental coach hierna te noemen ‘gezondheidscoach’: mevrouw Diana Fransen, handelende als zelfstandig gevestigd voedingsdeskundige / gewichtsconsulente / mental coach;

Cliënt: de persoon aan wie door de gezondheidscoach, advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gezondheidscoach wordt uitgeoefend;

Artikel 2:
Algemeen
De gezondheidscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3:
Basis
De gezondheidscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gezondheidscoach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt.

Artikel 4:
Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gezondheidscoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gezondheidscoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gezondheidscoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5:
Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de gezondheidscoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gezondheidscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gezondheidscoach beroept zich op het feit dat er elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6:
Intellectueel eigendom
De gezondheidscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gezondheidscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gezondheidscoach verstrekt zijn.

Artikel 7:
Betaling
Betaling aan de gezondheidscoach dient, bij aanvang van het traject/consult, contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten.

Artikel 8:
Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9:
Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de gezondheidscoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
De gezondheidscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gezondheidscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gezondheidscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gezondheidscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10:
Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gezondheidscoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 11:
Disclaimer website

Diana Fransen, hierna te noemen VitalQare, verleent hierbij toegang tot www.vitalqare.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
VitalQare behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
VitalQare spant zich in om de inhoud van www.vitalqare.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.vitalqare.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VitalQare.
Voor op www.vitalqare.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VitalQare nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VitalQare. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VitalQare, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Neem vrijblijvend contact op!

De eerste stap heb je al gezet! Zet nu de tweede stap naar een bewuster en gezonder leven door contact met mij op te nemen via 06 223 111 57 of het contactformulier in te vullen. Middels een eerste gesprek gaan we kijken wat VitalQare Reek voor jou kan betekenen.

Neem contact op